Bokkatalogen 2019

är färdig, tack till alla tidskrifter som deltar med annons. I år sammanlagt 70 tidskrifter, vilket är en mer än senaste år.

Bokkatalogen delas ut första gången i samband med Bokmässan i Helsingfors, från och med dess första dag, torsdagen 24.10.2019. 

Bokkatalogen 2019

utkommer som tidigare, med Svenska kulturfonden som huvudfinansiär. Den har som tidigare en skild avdelning för tidskrifterna, och utkommer i samband med Helsingfors Bokmässa, torsdagen 24.10.2019.

Vi återkommer med närmare information.

 

Bokkatalogen 2018

delades för tredje gången ut i samband med Bokmässan. Upplagan c. 130 000, och distribution med olika dagstidningar; HBL, Östnyland, Västra Nyland, ÅU och ÖP. 

Katalogen finns utlagd på nätet, www.bokkatalogen.fi  Eventuella kommentarer eller kritik kan gärna framföras på adressen http://www.bokkatalogen.fi/respons/

Antalet deltagande tidskrifter var denna gång 69 (mot 78 ifjol). Också här alltså en liten minskning.      

 

Bokkatalogen 2018

Bokkatalogen 2018 är färdig och har gått i tryck. Utkommer liksom tidigare i samband med Helsingfors Bokmässa, under dess första dag, 25.10.2018. Därtill distribution med HBL, ÖN, VN, ÅU och ÖP. Upplagan i år 130 000.

Sammanlagt 69 tidskrifter deltar med egen annons. Tack till alla som medverkar!

Bokkatalogen 2017

delades nu för andra gången ut i samband med Bokmässan, under dess första dag. Man hade denna gång från Kulturfondens sida sett till att det fanns tillräckligt stora mängder för utdelning, vilket gjorde att de bra räckte till. Ifjol tog de slut redan andra dagen.  

Bokkatalogen distribuerades som tidigare också med olika dagstidningar under de närmast följande dagarna; i söder av HBL, Östnyland, Västra Nyland och ÅU, och i Österbotten av ÖP. Upplagan var i år ungefär som tidigare, eller c. 130 000.

Katalogen finns utlagd på nätet, www.bokkatalogen.fi  Eventuella kommentarer eller kritik kan gärna framföras på adressen http://www.bokkatalogen.fi/respons/

Antalet deltagande tidskrifter är i år 78 (mot 79 ifjol). Vi hoppas samtliga medverkande tidskrifter har fått några ex., och att annonsfakturorna gått till rätt adress – för det brukar varje år krångla till sig med några adresser.     

 

 

Bokkatalogen 2017

Det är nu dags att anmäla sig till Bokkatalogen 2017. De senaste åren har drygt 80 tidskrifter deltagit med en liten annons, och vi räknar med att de är med också i år.

Annonsen kostar 70 euro. Anmälningsblanketten har skickats ut till alla tidskrifter, men finns också nedan. Deadline 31.8.!

 

 

Bokkatalogen 2016

delades nu för första gången ut i samband med Bokmässan, under dess första dag. Åtgången var så stor att den mängd utgivaren (Kulturfonden) hade reserverat för Bokmässan tog slut redan efter två dagar. Men den distribuerades som vanligt också med olika dagstidningar under de närmast följande dagarna; i söder av Hbl, Östnyland, Västra Nyland och ÅU, och i Österbotten av ÖP. Upplagan var i år större än någonsin tidigare, eller c. 140 000.

Katalogen är i sin helhet utlagd på nätet, på adressen www.bokkatalogen.fi  

Eventuella kommentarer eller kritik kan gärna framföras på adressen http://www.bokkatalogen.fi/respons/

Antalet deltagande tidskrifter är i år 79. Samtliga medverkande tidskrifter borde få några ex., men eftersom utskicken sker direkt från tryckeriet fungerar det inte alltid, bl.a. pga. felaktiga adresser. Meddela i så fall på adressen ovan.    

 

Årets Bokkatalog redan på Bokmässan!

Det är i år första gången Bokkatalogen utkommer redan till Helsingfors Bokmässa, under dess första dag, 27.10. (se pressmeddelandet nedan). I år deltar 79 tidskrifter med egen annons, vilket är ungefär som tidigare år.

Bokkatalogens pressmeddelande från 9.6.2016: 

Bokkatalogen 2016 med ny tidtabell

Utkommer till Helsingfors bokmässa 2016

Bokkatalogen 2016 utkommer redan till bokmässan 27–30.10 i Helsingfors. Den nya tidtabellen är en logisk följd av önskemål från både privata utgivare och förlag.

Alla som ger ut eller publicerar böcker och tidskrifter på svenska i Finland kan annonsera i Bokkatalogen, som innehåller en mångfald av annonser, från förlagens flersidiga material till enskilda utgivares små boknotiser. Därtill går det bra att köpa regelrätt annonsutrymme i katalogen. Sista anmälningsdag för medverkan i Bokkatalogen 2016 är den 9 september.

Anmälan sker från och med augusti via Bokkatalogens anmälningsformulär på www.bokkatalogen.fi. Boken behöver ännu inte vara tryckt när den anmäls.

De finlandssvenska tidskrifterna kontaktas separat av Thomas Rosenberg, koordinator för Tidskriftsprojektet.

Upplagan är i och med bokmässan större än i fjol. År 2015 trycktes katalogen i 140 000 exemplar.

Katalogen distribueras också med tidningarna Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Västra Nyland, Östnyland samt Österbottniska Posten. Bokkatalogen finns också på ett stort antal utdelningsställen och delas ut i samband med litteratur- och kulturevenemang.

Frågor? Kontakta bokkatalogens redaktör Barbara Huldén, red@bokkatalogen.fi, tfn 040 - 562 53 09 eller besök www.bokkatalogen.fi

Årets bokkatalog är den trettioförsta i ordningen. Bokkatalogen ges ut av Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet. Avsikten med Bokkatalogen är att presentera utgivningen på svenska i Finland så heltäckande som möjligt.

För aktuell info om evenemang med mera, följ Bokkatalogen på Facebook.

 

Bokkatalogen 2015 utkommer 21 november 

Insamlingen av uppgifter för Bokkatalogen 2015 är avklarad, och katalogen i tryck. Den utkommer 21.11.2015. Sammanlagt 81 tidskrifter deltar i år med annons på tidskriftssidorna.

Katalogen har en upplaga på c. 125 000 och distribueras liksom tidigare med HBL, ÅU och ÖB.  Då den utkommit läggs den också ut på adressen bokkatalogen.fi

 

Feedback på Bokkatalogen

Bokkatalogens redaktörer strävar hela tiden till att utveckla katalogen. Hit hör inte minst försöken att göra anmälningssystemet smidigare.

När det gäller tidskrifterna är avsikten dock att fortsätta som tidigare, dvs. att koordinatorn ansvarar för tidskriftssidorna. Det innebär att koordinatorn samlar in uppgifterna av alla tidskrifter, och sedan distribuerar dem vidare till katalogredaktören.

Men svara ändå gärna på responsblanketten, som finns på Bokkatalogens webbplats, http://www.bokkatalogen.fi

Av rutinerna i samband med tidskriftssidorna är det närmast faktureringen som ibland medfört problem, eftersom många tidskrifter har skilda faktureringsadresser. På den punkten gäller det alltså att skärpa sig, och vara tydlig med vilken faktureringsadress som är den riktiga! 

Bokkatalogen 2014

torde i skrivande stund redan ha gått i tryck. Den utkommer liksom tidigare i slutet av november, i år den 22.11. I söder distribuerad med HBL, i Åboland med ÅU och i Österbotten med ÖP. Upplagan är 120 000 ex.                   

Katalogen är, efter att den utkommit, i sin helhet blädderbar på nätet och finns på www.bokkatalogen.fi

Antalet deltagande tidskrifter är i år 82, vilket är något mindre än ifjol (86). Samtliga medverkande tidskrifter borde i egenskap av annonsörer få några ex., men eftersom utskicken sker direkt från tryckeriet är det inte alltid det lyckas, pga. felaktiga adresser.  

Vi försöker också hela tiden bättra oss ifråga om faktureringen. Men det uppstår tyvärr ibland problem eftersom tidskrifternas faktureringsadresser inte alltid är de riktiga.

 

Bokkatalogen 2014

Bokkatalogen 2014 ges ut som tidigare, med i stort sett samma utformning. Ifjol var antalet tidskrifter i den separata tidskriftsavdelningen 86. Uppgifterna för katalogen bör lämnas in till koordinatorn senast 17 september.

För prisernas del har det skett en liten ändring genom att det nu finns bara ett pris, dvs. 70 €, med eller utan bild. Tidigare fanns möjlighet att ha en något billigare annons utan bild, men strävan är nu att alla annonsörer skall ha en bild, vilket knappast bereder tidskrifterna några problem.

Ifall ni är osäkra på vilken text ni hade i katalogen senast kan koordinatorn på begäran skicka ett utdrag från fjolårets katalog. 

 

Feedback och Facebook

Bokkatalogen är ständigt aktuell, och inte bara då den publiceras i slutet av november. Den ger en unik årlig översikt över vad som utges och vem som utger på svenska i Finland. Katalogen bidrar till den finlandssvenska litteraturens synlighet, och är tillika ett återkommande samarbete som engagerar både stora och små, etablerade och sporadiska, utgivare av böcker och tidskrifter på svenska.

Till synligheten under året bidrar numera också Facebook-sajten www.facebook.com/bokkatalogen.

Ni har förhoppningsvis noterat att vi i år har öppnat en responsblankett på webben, www.bokkatalogen.fi/respons/. Tipsa gärna intresserade om den! Man kan antingen svara anonymt eller lämna sina kontaktuppgifter.

 

Bokkatalogen 2013

har gått i tryck. Den utkommer liksom tidigare i slutet av november, i söder distribuerad med Hbl och i Österbotten med ÖP. Upplagan liksom tidigare kring 125 000 ex.
 
Katalogen är, efter att den utkommit, i sin helhet blädderbar på nätet och finns på www.bokkatalogen.fi

Antalet deltagande tidskrifter är i år 86, vilket är en mindre än ifjol. Några föll bort, men det kom andra nya istället. Samtliga medverkande tidskrifter borde i egenskap av annonsörer få ett eget ex., men eftersom utskicken sker direkt från tryckeriet är det inte alltid det lyckas, tyvärr, pga att adresserna inte alltid är de rätta.  

 

Bokkatalogen 2013

Också Bokkatalogen 2013 ges ut som tidigare, med i stort sett samma utformning. Ifjol var antalet tidskrifter i den separata tidskriftsavdelningen 85, också det nytt rekord. Uppgifterna för katalogen finns som tidigare på en blankett som skickats till alla tidskrifter, och med samma deadline som anmälan till Bokmässan, dvs. 17 september.

Priserna för tidskrifterna är desamma som tidigare:
utan bild  50 €
med bild  70 € .

OBS: Ifall ni är osäkra på vilken text ni hade i katalogen senast kan jag på begäran skicka ett utdrag från fjolårets katalog.
 

 

Bokkatalogen 2012

går just (23.10.) i tryck, och utkommer liksom tidigare år i slutet av november, denna gång den 24.11. Den distribueras liksom tidigare i söder med Hbl och i Österbotten med ÖP. Upplagan är kring 125 000.

Antalet deltagande tidskrifter är i år glädjande stort, dvs. hela 87  (mot 80 senaste år). Vi har en hel sida mer än senast.

Bokkatalogen finns också på biblioteken, i bokhandlarna och i Luckorna. Den skickas också till alla skolor, daghem och språkbad. Svensklärarna i finska skolor får ex att dela ut genom projektet Svenska nu. Bokkatalogen har också ett stort antal prenumeranter utomlands. De får katalogen gratis.

Katalogen är i sin helhet blädderbar på nätet, på adressen  www.bokkatalogen.fi

Bokkatalogen puffas också i nätbokhandeln Adlibris nyhetsbrev. Bokkatalogen ges ut av Föreningen Konstsamfundet och Svenska kulturfonden, som tillsammans stöder katalogen med nästan 100.000 euro.

Du kan gärna beställa extra ex. av Bokkatalogen från gunilla.moberg@kulturfonden.fi

 

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige

Tidskrift.fi finansieras av


i samarbete med